.

آدرس کارخانه :

کردستان، سنندج، شهرک صنعتی شمارە یک،
خیابان تعاون

ارتباط با مشتری :

۰۸۷-۳۳۳۸۳۲۳۳

ارتباط با مدیریت :

۰۹۱۳۰۱۰۱۹۸۸

ایمیل :

info@alphadentcare.com

کد پستی :

۶۶۱۷۷-۳۹۴۶۸

شرکت دانش بنیان ژیران دارو

ارتباط با کارخانه:

۰۸۷-۳۳۳۸۴۳۹۲/۹۴

ارتباط با فروش ۱:

۰۹۱۰۹۱۰۵۱۵۵

ارتباط با فروش ۲:

۰۹۱۹۰۱۰۱۷۶۶

ارتباط با فروش ۳:

۰۹۱۹۰۱۰۱۷۹۹

ارتباط با فروش ۴:

۰۹۱۹۰۱۰۱۸۸۷

ارتباط با فروش ۵:

۰۹۱۹۰۱۰۱۸۸۹